• 093-194-6419
  • Bangkok, Thailand
  • Lost Password

ทำไม? ต้องตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

3,512


ทำไม? ต้องตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

Kata Palm Resort & Spa

การมีครอบครัวที่สมบูรณ์ในความหมายของคนทั่วไป อาจหมายถึง การมีความพร้อมทางด้านฐานะความเป็นอยู่ เศรษฐกิจและสังคมเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วครอบครัวที่สมบูรณ์ หมายถึง การมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นส่วนสำคัญ คู่สมรสหลายคู่ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ร่วมกันไปจนกระทั่วแก่เฒ่า ซ้ำร้ายลูกที่เกิดมายังกลายเป็นเด็กที่ผิดปกติ ไม่ว่าจะผิดปกติจากความบกพร่องของระดับสติปัญญา ที่เรียกว่าปัญญาอ่อน หรือผิดปกติจากโรคติดต่อทางพันธุกรรม เช่น ธาลัสซีเมีย เป็นของฝากติดตัวมาแต่กำเนิด ยิ่งไปกว่านั้น บางคนไม่มีโอกาสแม้จะได้ลืมตาดูโลกเนื่องจากแพทย์จำเป็นจะต้องยุติการตั้งครรภ์ก่อนที่จะเป็นอันตรายต่อทั้งแม่และลูกไปพร้อมๆกัน เช่น การที่แม่เป็นหัดเยอรมัน เป็นต้น

          เรื่องต่างๆ เหล่านี้ป้องกันได้ ด้วยการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน อย่าคิดว่าการตรวจร่างกายก่อนที่จะตัดสนใจร่วมชีวิตเป็นสามี-ภรรยา เป็นเรื่องของการจับผิดไม่ไว้เนื้อเชื่อใจ แต่ควรมองว่าเป็นหน้าที่ ที่จะต้องป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในภายหลัง และเพื่อการมีครอบครัวที่มีความสุขปัจจุบันความรู้ในเรื่องพันธุศาสตร์ก้าวหน้าไปมาก แพทย์สามารถที่จะ ตรวจพบความผิดปกติทางพันธุกรรมได้ถึงระดับดีเอ็นเอ หรือยีนส์ ซึ่งทำให้สามารถตรวจพบ ได้ว่าหญิงหรือชายที่เป็นคู่สมรสกันนั้น มียีนส์ที่เป็นพาหะของโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม หรือไม่ หากพบก็จะได้ให้คำปรึกษาก่อนตัดสนใจแต่งงานหรือมีบุตรหรือหากพบว่าเป็นโรค
ที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนก็จะได้ทำการฉีดวัคซีนก่อน เช่นโรคไวรัสตับอักเสบ โรคหัด เยอรมัน เป็นต้น

การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตร ยังช่วยป้องกันอันตรายจากโรคที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ เช่นโรคหัวใจความดันโลหิต หัดเยอรมัน และในกรณีที่พบว่ามียีนส์ผิดปกติ ไม่สามารถป้องกันได้ หรือโอกาสที่ลูกจะเกิดมามีภาวะผิดปกติมีมาก ก็อาจจะแนะนำให้แต่งงานกันได้ โดยไม่ต้องมีบุตร นอกจากนี้การตรวจร่างกายก่อนแต่งงาน ยังเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยปกป้องผู้หญิงหรือผู้ชายจากการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ เช่น ซิฟิลิส หรือเอดส์ได้ด้วย

ทำไม? ต้องตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

วิธีการตรวจร่างกายที่ถูกต้อง
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยละเอียด เช่น เช็คความดันโลหิต, วัณโรค, โลหิตจาง ตรวจดูระดับความสมบรูณ์ของเม็ดเลือด เนื่องจากโรคเลือด สามารถติดต่อทางพันธุกรรม ไปสู่ลูกได้ เช่น

1.  โรคธาลัสซีเมีย เป็น โรคเลือด (ความเข้ากันของเลือด Hemo
globin Typing) ที่มีความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ คือ ร่างกาย
สร้างเม็ด เลือดแดงผิดปกติ ส่งผลให้ลูกมีการเจริญเติบโตช้า
ไม่สมอายุ เด็กบางคน ตับ ม้ามโต ตัวซีดเหลือง หากมีอาการ
รุนแรง มีอันตราย ถึงชึวิตได้

2.  โรคฮีโมฟีเลีย เป็นความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ มีอาการ
เลือดออกง่ายและหยุดยาก

3.  โรคพร่องเอนไซม์ G-6-PD เป็นโรคที่ติดตัวตลอดชีวิต หากเม็ดเลือดแดงเอนไซด์แตก ลูกจะตัวซีดเหลือง มีอาการเหมือนดีซ่าน ถ้าเม็ดเลือดแตกมากก็อาจ            ช็อกได้

– ตรวจหาเชื้อเอดส์ เป็นโรคที่ติดต่อกันทางเพศสัมพันธ์ทางเลือด และสามารถติดต่อจากแม่ไปสู่ลูกได้ เป็นโรคที่ยังไม่สามารถรักษา
ให้หายได้
– ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส เป็นโรคที่ติดทางเพศสัมพันธ์ และอาจเกิดกับทารกที่มีมารดาเป็นซิฟิลิส
– ตรวจหาเชื้อและหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี เป็นโรคที่สามารถติดต่อไปยังลูกและคู่สมรส ซึ่งมีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นโรค
ตับอักเสบเรื้อรัง ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งตับ และโรคตับแข็ง เราสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนคุ้มกัน ดังนั้นก่อนที่เราจะ
ฉีดวัคซีน ทางโรงพยาบาลจะขอตรวจเลือดเพื่อเช็คว่าเรามีภูมิคุ้มกันแล้วหรือยัง
– ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อหัดเยอรมัน เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ผู้ป่วยจะมีไข้ ข้ออักเสบ ต่อมน้ำ-เหลืองโต เป็นผื่นตามตัว และเป็นโรค
ที่สามารถติดต่อไปยังลูกและคู่สมรสได้ ถ้าโรคนี้เป็นในผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์อาจทำให้ทารกที่อยู่ในครรภ์พิการ คุณหมอจึงแนะนำ
ให้ว่าที่คุณแม่ทุกคนฉีดวัคซีนป้องกันหัดเยอรมัน ก่อนที่จะมีการตั้งครรภ์ 2 เดือน ซึ่งก่อนที่จะฉีด คุณหมอต้องเช็คให้แน่ใจก่อนว่า
ไม่ได้ตั้งครรภ์
– การตรวจชนิดของโรค [Rh Factor] คนไทยโดยทั่วไปจะมีค่า Rh+ แต่บางคนอาจพบได้ว่ามีชนิด Rh- ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีค่า Rh-
เมื่อมีการตั้งครรภ์จะทำให้เสี่ยงต่อการแท้งลูกได้สูงมาก

About Author

Comment

Thailand Web Stat © 2014 JDesign Agency | All rights Reserved