• 093-194-6419
  • Bangkok, Thailand
  • Lost Password

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2559 !!

15,640


 

wedding-auspicious 2559

ฤกษ์แต่งงานปี 2559 ตามดิถีเรียงหมอน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม 2559

F_happy ฤกษ์แต่งงาน เดือนมกราคม ปี 2559 /2016 ปีมะแม

วันศุกร์ที่ 1 ขึ้น แรม ๗ ค่ำเดือนอ้าย(๑)ปีมะแม

วันจันทร์ที่ 4แรม ๑๐ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)ปีมะแม

วันศุกร์ที่ 8 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีมะแม

วันศุกร์ที่ 15 ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีมะแม

วันจันทร์ที่ 18 ขึ้น ๑๐ ค่ำเดือนยี่(๒)ปีมะแม

วันพฤหัสบดี 21 ขึ้น ๑๓ ค่ำเดือนยี่(๒)ปีมะแม

วันพุธที่ 27 แรม ๔ ค่ำเดือนยี่(๒)ปีมะแม

วันอาทิตย์ที่ 31 แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีมะแม


F_charm ฤกษ์แต่งงาน เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559 /2016 ปีมะแม

วันอังคารที่ 2 แรม 10 ค่ำเดือนยี่ (๒)

วันเสาร์ที่ 6 แรม 14 ค่ำ เดือนยี่ (๒)

วันเสาร์ที่ 13 ขึ้น 6 ค่ำ เดือนสาม (๓)

วันอาทิตย์ที่ 14 ขึ้น 7 ค่ำ เดือนสาม (๓)

วันพุธที่ 17 ขึ้น 10 ค่ำเดือนสาม (๓)

วันเสาร์ที่ 20 ขึ้น 13 ค่ำ เดือนสาม (๓)

วันศุกร์ที่ 26 แรม 4 ค่ำ เดือนสาม (๓)


F_please ฤกษ์แต่งงาน เดือนมีนาคม ปี 2559 /2016 ปีมะแม

วันอังคารที่ 1 แรม 8 ค่ำ เดือนสาม (๓)

วันพฤหัสบดีที่ 3 แรม 10 ค่ำ เดือนสาม (๓)

วันจันทร์ที่ 7 แรม 14 ค่ำ เดือนสาม (๓)

วันจันทร์ที่ 14 ขึ้น 7 ค่ำ เดือนสี่ (๔)

วันพฤหัสบดีที่ 17 ขึ้น 10 ค่ำ เดือนสี่ (๔)

วันอาทิตย์ที่ 20 ขึ้น 13 ค่ำ เดือนสี่ (๔)

วันเสาร์ที่ 26 แรม 4 ค่ำ เดือนสี่ (๔)

วันพุธที่ 30 แรม 8 ค่ำ เดือนสี่ (๔)


F_shy ฤกษ์แต่งงาน เดือนเมษายน ปี 2559 /2016 ปีมะแม,ปีวอก

วันศุกร์ที่ 1แรม 10 ค่ำเดือนสี่(๔)

วันอังคารที่ 5 แรม 14 ค่ำเดือนสี่(๔)

วันพุธที่ 13 ขึ้น 7 ค่ำเดือนห้า (๕)

วันเสาร์ที่ 16 ขึ้น 10 ค่ำเดือนห้า (๕)

วันอังคารที่ 19 ขึ้น 13 ค่ำเดือนห้า (๕)

วันจันทร์ที่ 25 แรม 4 ค่ำเดือนห้า (๕)

วันศุกร์ที่ 29 แรม 8 ค่ำเดือนห้า (๕)


F_lovely ฤกษ์แต่งงาน เดือน พฤษภาคม 2559 ปีวอก

วันอาทิตย์ที่ 1 แรม 10 ค่ำเดือนห้า(๕)

วันพฤหัสบดีที่ 5 แรม 14 ค่ำเดือนห้า(๕)

วันพฤหัสบดีที่ 12 ขึ้น 7 ค่ำเดือนหก(๖)

วันอาทิตย์ที่ 15 ขึ้น 10 ค่ำเดือนหก(๖)

วันพุธที่ 18 ขึ้น 13 ค่ำเดือนหก(๖)

วันอังคารที่ 24 แรม 4 ค่ำเดือนหก(๖)

วันเสาร์ที่ 28 แรม 8 ค่ำเดือนหก(๖)

วันจันทร์ที่ 30 แรม 10 ค่ำเดือนหก(๖)


M_inlove ฤกษ์แต่งงาน เดือน มิถุนายน 2559 ปีวอก

วันศุกร์ที่ 3 แรม 14 ค่ำเดือนหก(๖)

วันเสาร์ที่ 11 ขึ้น 7 ค่ำเดือนเจ็ด(๗)

วันอังคารที่ 14 ขึ้น 10 ค่ำเดือนเจ็ด(๗)

วันศุกร์ที่ 17 ขึ้น 13 ค่ำเดือนเจ็ด(๗)

วันพฤหัสบดีที่ 23 แรม 4 ค่ำค่ำเดือนเจ็ด(๗)

วันจันทร์ที่ 27 แรม 8 ค่ำเดือนเจ็ด(๗)

วันพุธที่ 29 แรม 10 ค่ำเดือนเจ็ด(๗)


F_kiss ฤกษ์แต่งงาน เดือน กรกฎาคม 2559 ปีวอก

วันอาทิตย์ที่ 3 แรม 14 ค่ำเดือนเจ็ด(๗)

วันจันทร์ที่ 11 ขึ้น 7 ค่ำเดือนแปด(๘)

วันพฤหัสบดีที่ 14 ขึ้น 10 ค่ำเดือนแปด(๘)

วันอาทิตย์ที่ 17 ขึ้น 13 ค่ำเดือนแปด(๘)

วันเสาร์ที่ 23 แรม 4 ค่ำเดือนแปด(๘)

วันพุธที่ 27 แรม 8 ค่ำเดือนแปด(๘)

วันศุกร์ที่ 29 แรม 10 ค่ำเดือนแปด(๘)


M_totter ฤกษ์แต่งงาน เดือนสิงหาคม 2559 ปีวอก

วันอังคารที่ 2 แรม 14 ค่ำเดือนแปด(๘)

วันพุธที่ 10 ขึ้น 7 ค่ำเดือนเก้า(๙)

วันเสาร์ที่ 13 ขึ้น 10 ค่ำเดือนเก้า(๙)

วันอังคารที่ 16 ขึ้น 13 ค่ำเดือนเก้า(๙)

วันจันทร์ที่ 22 แรม 4 ค่ำเดือนเก้า(๙)

วันศุกร์ที่ 26 แรม 8 ค่ำเดือนเก้า(๙)

วันอาทิตย์ที่ 28 แรม 10 ค่ำเดือนเก้า(๙)


F_smile ฤกษ์แต่งงาน เดือนกันยายน 2559 ปีวอก

วันพฤหัสบดีที่ 1 แรม 14 ค่ำเดือนเก้า(๙)

วันพฤหัสบดีที่ 8 ขึ้น 7 ค่ำเดือนสิบ(๑๐)

วันอาทิตย์ที่ 11 ขึ้น 10 ค่ำเดือนสิบ(๑๐)

วันพุธที่ 14 ขึ้น 13 ค่ำเดือนสิบ(๑๐)

วันอังคารที่ 20 แรม 4 ค่ำเดือนสิบ(๑๐)

วันเสาร์ที่ 24 แรม 8 ค่ำเดือนสิบ(๑๐)

วันจันทร์ที่ 26 แรม 10 ค่ำเดือนสิบ(๑๐)

วันศุกร์ที่ 30 แรม 14 ค่ำเดือนสิบ(๑๐)


F_happy ฤกษ์แต่งงาน เดือนตุลาคม 2559 ปีวอก

วันเสาร์ที่ 8 ขึ้น 7 ค่ำเดือนสิบเอ็ด(๑๑)

วันอังคารที่ 11 ขึ้น 10 ค่ำเดือนสิบเอ็ด(๑๑)

วันศุกร์ที่ 14 ขึ้น 13 ค่ำเดือนสิบเอ็ด(๑๑)

วันพฤหัสบดีที่ 20 แรม 4 ค่ำเดือนสิบเอ็ด(๑๑)

วันจันทร์ที่ 24 แรม 8 ค่ำเดือนสิบเอ็ด(๑๑)

วันพุธที่ 26 แรม 10 ค่ำเดือนสิบเอ็ด(๑๑)

วันอาทิตย์ที่ 30 แรม 14 ค่ำเดือนสิบเอ็ด(๑๑)


F_lovely ฤกษ์แต่งงาน เดือนพฤศจิกายน 2559 ปีวอก

วันอาทิตย์ที่ 6 ขึ้น 7 ค่ำเดือนสิบสอง (๑๒)

วันพุธที่ 9 ขึ้น 10 ค่ำเดือนสิบสอง (๑๒)

วันเสาร์ที่ 12 ขึ้น 13 ค่ำเดือนสิบสอง (๑๒)

วันศุกร์ที่ 18 แรม 4 ค่ำเดือนสิบสอง (๑๒)

วันอังคารที่ 22 แรม 8 ค่ำเดือนสิบสอง (๑๒)

วันพฤหัสบดีที่ 24 แรม 10 ค่ำเดือนสิบสอง (๑๒)

วันจันทร์ที่ 28 แรม 14 ค่ำเดือนสิบสอง (๑๒)


M_tongue ฤกษ์แต่งงาน เดือนธันวาคม 2559 ปีวอก

วันอังคารที่ 6 ขึ้น 7 ค่ำเดือนอ้าย(๑)

วันศุกร์ที่ 9 ขึ้น 10 ค่ำเดือนอ้าย(๑)

วันจันทร์ที่ 12 ขึ้น 13 ค่ำเดือนอ้าย(๑)

วันอาทิตย์ที่ 18 แรม 8 ค่ำเดือนอ้าย(๑)

วันพฤหัสบดีที่ 22 แรม 8 ค่ำเดือนอ้าย(๑)

วันเสาร์ที่ 24 แรม 10 ค่ำเดือนอ้าย(๑)

วันพุธที่ 28 แรม 14 ค่ำเดือนอ้าย(๑)

คลิกชม >> ปฎิทินงานเว็ดดิ้งแฟร์ (Wedding Fair Calendar) โรงแรมไหนจัดวันอะไรบ้าง ?

ขอขอบคุณข่าวสารดีดี : sabuywedding.com

About Author

Comment

Thailand Web Stat © 2014 JDesign Agency | All rights Reserved