• 093-194-6419
  • Bangkok, Thailand
  • Lost Password

เนรมิตความรักบนดินแดนแห่งความรัก Month of Love @ภูทับเบิก ตอน วิวาห์เหนือเมฆ

2,368


month of love ภูทับเบิก

    ในวันแห่งความรักปีนี้ เป็นครั้งแรกที่ทางจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดงาน Month of Love @ภูทับเบิก ตอน วิวาห์เหนือเมฆ หรือ โครงการรักกันที่ภูทับเบิกขึ้น โดยมีคู่รักจำนวน  14 คู่รักจากทั่วประเทศมาร่วมจดทะเบียนสมรสตามประเพณีของชาวม้ง ณ ลานกว้างบนยอดภูทับเบิกซึ่งเป็นสถานที่ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพจากบนยอดเขาสู่เบื้องล่างได้อย่างครอบคลุมและโรแมนติกมากที่สุดสถานที่หนึ่ง

month of love ภูทับเบิก

    ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์และขยายระยะเวลาในการท่องเที่ยวภูทับเบิกให้ต่อเนื่องและยาวนานกว่าเดิม ทางจังหวัดเพชรบูรณ์และองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯจึงได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมา

month of love ภูทับเบิก

    โดยทางคณะผู้จัดงานได้เห็นสมควรว่าควรจะนำเรื่องของการครองคู่ของคู่รักมาเนรมิตให้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งนี้ของจังหวัดน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เนื่องด้วยคุณลักษณะสำคัญที่โดดเด่นของภูทับเบิก คือ ภูมิทัศน์ ภูมิอากาศ และวัฒนธรรมชนเผ่า โดยหวังให้กิจกรรมครั้งนี้เป็นภาพจำเมื่อมีการกล่าวถึงแหล่งท่องเที่ยวภูทับเบิก

month of love ภูทับเบิก

    และนอกจากนั้นการจัดงานในครั้งนี้ยังเป็นการช่วยส่งเสริมกระตุ้นให้คนในพื้นที่หันมาตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาติในพื้นที่ของตนและเห็นความมสำคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยวว่ามีความสำคัญสมควรที่จะได้รับการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้คนในพื้นที่เข้มแข็งสามารถจัดการระบบการทำงานภายในชุมชนของตนเองได้โดยไม่ต้องหวังพึ่งนายทุนจากข้างนอก

month of love ภูทับเบิก

    ทั้งนี้ทางคณะผู้จัดงานจึงได้เชิญชวนท่านผู้มีเกียรติมาร่วมเก็บความทรงจำร่วมกันบนภูทับเบิก ในวันแห่งความรักนี้และขอเชิญทุกท่านเก็บเกี่ยวบรรยากาศของธรรมชาติที่แสนงดงามไปพร้อมๆกัน

month of love ภูทับเบิก

About Author

Comment

Thailand Web Stat © 2014 JDesign Agency | All rights Reserved